импортын бутлуурын үнэ 14х0 10м гүйдэг

Импортын үнийн өөрчлөлтийг төгрөгөөр авч үзвэл нэг литр дизел түлшний үнэ 2015 онд дунджаар 690.7 төгрөг, 2016 онд дунджаар 481.8 төгрөг болж буурсан нь …

- ХҮ - хэлцлийн үнэ буюу импортын бараанд төлсөн буюу төлбөл зохих үнэ, - T+K+Д+П+О - тээврийн зардал, комиссын шимтгэл гэх мэт энэхүү нэгдүгээр аргын …

Чулуун нүүрсний хилийн үнэ аравдугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 13 хувиар, зэсийн баяжмалын экспортын хилийн үнэ 12 хувиар, түүхий нефтийн хилийн үнэ 33 хувиар, ноолуурын үнэ …